Valikko
Ostoskori

Tietosuojakäytäntö

Tämä on Delotec Oy/Fenix Nordics henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Delotec Oy/Fenix Nordics sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyttä. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka henkilötietoja käsitellään. Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Delotec Oy:n verkkosivustoja, tuotteita ja palveluja, joissa kerätään henkilötietoja tai joista on linkki tietosuojakäytäntöön tai joissa tietosuojakäytäntö on nähtävissä.

Meistä on tärkeää, että tiedät, mitä henkilötietoja keräämme, ja tunnet henkilötietoihisi liittyvät oikeudet. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

Henkilötietorekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yleensä ja ensisijaisesti rekisterinpitäjien oikeutettuun etuun. Yhteystietojen määriteltyjen käyttötarkoitusten sekä rekisterinpitäjien ja rekisteröityjen välisen suhteen perusteella rekisterinpitäjien ensisijainen oikeutettu etu on mahdollisuus harjoittaa perusteltua ja oikeutettua liiketoimintaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on liiketoiminnan kehittäminen, laadunhallinta, tuotteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehitystyö, markkinointi, myynti, tilauksen käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tuotteiden ja palveluiden toimitus (ml. pääsy digitaalisiin kanaviimme), laskutus, verotus ja niihin liittyvät taloudelliset transaktiot.

Tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Asema
 • Yritys/organisaatio (työnantaja)
 • Työtehtävä
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Toimipaikka
 • Lääni
 • Maa
 • Yhteydenottotapa
 • Puhelinnumero
 • Matkapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut yritystiedot (vapaa tekstikenttä)
 • Digitaalisen identiteetin hallintajärjestelmän tunniste
 • Tieto rekisterinpitäjien digitaalisiin palveluihin kirjautumisesta
 • Sähköpostimarkkinointisuostumus
 • Verkkokäyttäytymistiedot (rekisteröidyn toiminnasta riippuen)
 • Tuotearvostelut

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteystietoja suojataan teknisillä ja organisatorisilla toimilla tahatonta ja/tai laitonta pääsyä, muuttamista, tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan, mukaan lukien yhteystietojen luvaton luovuttaminen ja siirtäminen.

Näihin toimenpiteisiin kuuluu palomuuri, tietoliikenteen ja viestien asianmukainen salaaminen sekä turvallisten ja valvottujen laitteiden ja palvelinhuoneiden käyttö, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota IT-järjestelmiä tarjoavien ja käyttöönottavien sekä palveluita tarjoavien kolmansien osapuolten osalta.

Työntekijät, jotka käsittelevät yhteystietoja osana työtehtäviään, ovat saaneet koulutuksen ja perusteellisen ohjeistuksen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa asioissa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lain mukaan rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus:

 • vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointia, markkinatutkimuksia ja mielipidekyselyitä varten
 • vastustaa tietojensa käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjien oikeutettuihin etuihin

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin kirjallisesti. Käsittelyn lopettamisesta voidaan kuitenkin kieltäytyä, mikäli käsittely lain mukaisesti sallittua tai lain edellyttämää.


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Yhteystietojen säilytysaika

Säilytämme yhteystietoja yleensä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten sallimissa rajoissa enintään kymmenen (10) vuotta viimeisen rekisteröityyn liittyvän liiketoiminnon päättymisen jälkeen. Joskus yhteystietoja voi olla tarpeen säilyttää pidempään oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Pidempi säilytysaika on perusteltu rekisterinpitäjien velvoitteiden täyttämiseksi tai tarpeen esimerkiksi tuote- ja palvelutakuiden vuoksi sekä mahdollisten riita-asioiden todistustaakan vuoksi.

Yhteystietojen antaminen

Rekisteröidyllä ei ole lakisääteistä velvoitetta antaa yhteystietoja, mutta jotkin yhteystiedot ovat tarpeen liiketoiminnan harjoittamiseksi (kuten liiketoimintasopimuksen tekemiseksi) yrityksemme kanssa. Yhteystietojen puuttuminen tai antamatta jättäminen tilanteesta riippuen estää tai saattaa estää liiketoiminnan harjoittamisen (kuten liiketoimintasopimuksen tekemisen).

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Delotec Oy / Fenix Nordics (Y-tunnus 2157862-9)
Osoite: Ahjokatu 13 (40320 Jyväskylä)
Puhelinnumero: +358 (014) 337 9460
Jani Oinonen (info(at)fenixvalaisimet.fi)